top of page

KVKK Aydınlatma Metni

​SMARTICT BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yazılım firması olan SmartICT Bilişim A.Ş. tarafından işlenebilecektir. SmartICT Bilişim A.Ş. Veri Sorumlusu olarak hazırladığımız işbu Aydınlatma Metni ile Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hangi amaçlar ile kişisel verilerinizin işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak aşağıdaki şekilde bilgi vermek isteriz.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, vb.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.


Kişisel verilerinizin sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanması ve işlenmesi amaçları bunlarla sınırlı olmamak üzere:

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. 

Muhtelif idari ve hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması
Kişisel verileriniz, SmartICT Bilişim A.Ş.  iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları  ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları bunlarla sınırlı olmamak üzere SmartICT Bilişim A.Ş. ya da iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. 
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

SmartICT Bilişim A.Ş. kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. 

SmartICT Bilişim A.Ş. kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. SmartICT Bilişim A.Ş.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, SmartICT Bilişim A.Ş. bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Kanun’nın 11. Maddesinde Sayılan Diğer Düzenlemeler SmartICT Bilişim A.Ş. ’ne başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme.

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.

f) Söz konusu Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için SmartICT Bilişim A.Ş. yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler SmartICT Bilişim A.Ş. tarafından duyurulacaktır.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

İletişim Bilgileri 

Kanun’un 11. maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren link adresinde yer alan Başvuru Formunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı olarak SmartICT Bilişim A.Ş. (Cyberpark Cyberplaza C Blok 3. Kat No:328 ÇANKAYA/ANKARA)  adresine iadeli taahhütlü posta yolu ile iletiniz.

bottom of page